Officer found on yorkshire housing

York, Yorkshire YO10